गाउँपालिका तथ्याङक विवरण
वडा अनुसार जनस‌ख्या विवरण
लिङ्ग अनुसार जनस‌ख्या विवरण
उमेर अनुसार जनस‌ख्या विवरण